Referencie

Zákazníci rôznych zameraní využívajú naše profesionálne služby za účelom vyhotovenia mapových vizualizácií, priestorových analýz a geografických informačných systémov.

BLEPOSK - systém pre hodnotenie hrozby BLEskových Povodní na Slovensku (SK)

Odberateľ: Ústav vied o Zemi SAV Trvanie projektu: 2022-2023

Cieľom projektu je identifikácia kritických miest v kultúrnej krajine, kde prevažujú ľudské aktivity nad tými prírodnými, ktoré sú najviac ohrozené bleskovými povodňami. Rozoznávame pritom ekologickú a ekonomickú rizikovosť a, samozrejme, aj možné ohrozenie ľudských životov a zdravia.

viac >

Vývoj technológie priestorového spracovania údajov o klimatickom systéme, SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav) Bratislava ITMS kód 26220220102

Odberateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Trvanie projektu: 2013-2015

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie komplexného kartografického diela Klimatický atlas SR v tlačenej podobe a vo forme WEB GIS aplikácie

Informačný systém Kvality ovzdušia a klimatológie - GIS časť

Odberateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Trvanie projektu: 2008-2010

Predmetom projektu boli nasledovné aktivity: - Návrh a realizácia GIS serverového prostredia
- Návrh štruktúry a realizácia geodatabázy
- Kartografizácia a publikovanie mapovvých služieb pre potreby manažmentu kvality ovzdušia a pre Klimatologický a meteorologický informačný systém
- Vývoj geoprocesingových nástrojov a ich publikácia prostredníctvom štandardizovaných služieb pre využitie vo webových aplikáciách.
- Návrh a realizácia štandardných WEB-GIS funkcionalít
- Návrh a realizácia špecializovaných GIS funkcionalít pre manažment kvality ovzdušia prostredníctvom webových aplikácií
- Návrh a realizácia špecializovaných WEB-GIS funkcionalít pre Klimatologický a meteorologický informačný systém