Referencie

Zákazníci rôznych zameraní využívajú naše profesionálne služby za účelom vyhotovenia mapových vizualizácií, priestorových analýz a geografických informačných systémov.

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí a riadenie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov v Správe štátnych hmotných rezerv SR

Odberateľ: Správa štátnych hmotných rezerv SR Trvanie projektu: 2020-2021

Cieľom projektu bolo vytvoriť súbor technických prostriedkov, nástrojov, údajov a opatrení, ktoré prispejú k vyššej efektívnosti rozhodovacieho procesu a komunikácie krízového manažmentu, a umožnia monitorovanie, vyhodnocovanie a riadenie mimoriadnych udalostí a krízových situácií v kompetencii SŠHR.

viac >

Odborná štúdia: Zhodnotenie možného vplyvu existujúcich a navrhovaných preventívnych opatrení v povodí na dosiahnutie cieľov plánu manažmentu povodňového rizika

Odberateľ: Slovenský vodohospodársky podnik Trvanie projektu: 2015

Na základe matematického modelovania vplyvu scenárov opatrení v povodiach (560 profilov)na kulminačný prietok a návrhovú povodňovú vlnu vyvolanú príčinnými zrážka s pravdepodobnosťou opakovania 100 rokov bola vyhodnotená účinnosť prírodných opatrení v lesoch, na poľnohospodárskej pôde a na urbanizovaných územiach a preukázaná potreba realizácie aj technických opatrení navrhnutých v plánoch manažmentu povodňových rizík jednotlivých čiastkových povodí Slovenskej republiky z dôvodu napĺňania cieľov podľa čl. 1 smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík - znížiť nepriaznivé dôsledky spojené s povodňami na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť.

Implementácia nástrojov na podporu expertných činností integrovaného manažmentu povodí

Odberateľ: Slovenský vodohospodársky podnik Trvanie projektu: 2014

Vývoj Web GIS aplikácie, obsahujúcej viaceré GIS a modelovacie nástroje na operatívne riešenie vodohospodárskych úloh, ktorá slúži ako hlavný nástroj pre testovanie mapových, analytických a reportovacích služieb integrovaných do portálu „TIS“ Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Vývoj technológie priestorového spracovania údajov o klimatickom systéme, SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav) Bratislava ITMS kód 26220220102

Odberateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Trvanie projektu: 2013-2015

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie komplexného kartografického diela Klimatický atlas SR v tlačenej podobe a vo forme WEB GIS aplikácie

Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo udržateľného využívania podzemných vôd v BSK

Odberateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV Trvanie projektu: 2012-2014

Cieľom projektu bolo zhodnotenie rizík kvality podzemných vôd v BSK s vypracovaním návrhov ochranných opatrení pre ich trvalo udržateľné využívanie. V rámci projektu výskumný tím pracovníkov ESPRIT spol. s r. o. realizoval pod vedením zodpovedného riešiteľa formou externej štúdie nasledovné čiastkové úlohy: Analýza a úprava algoritmu jednorozmerného advekčno-disperzného transportného modelu s duálnou pórovitosťou publikovaného v práci (F. Cornaton & P. Perrochet, 2001) a jeho implementácia do modelovacieho softvéru. Vytvorenie a naplnenie databázy geopriestorových údajov relevantnými priestorovými údajmi potrebnými pre prevádzku programových súčastí modelovacieho softvéru. Tvorba výstupov a ich integrácia v prostredí internetu - kalibrácia modelu a vytvorenie mapy zraniteľnosti podzemných vôd. Geografická priestorová analýza rizík vyplývajúcich zo stupňa zraniteľnosti podzemných vôd a existujúcej kontaminačnej záťaže na území BSK. Uloženie výstupov do geografickej databázy a do internetového portálu.

Aplikovaný výskum metód na určovanie klimatických a hydrologických návrhových veličín ITMS 26220220132

Odberateľ: - Trvanie projektu: 2011-2015

Cieľom projektu bol vývoj expertného operatívneho systému pre potreby stanovenia hydrologických a klimatických návrhových veličín pre protipovodňovú ochranu miest a obcí SR.

Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov ITMS 26220220066

Odberateľ: - Trvanie projektu: 2010-2014

V rámci projektu bol v spolupráci s partnermi NLC-Zvolen a ŠGÚDŠ Bratislava vyvinutý komplexný komplexný simulačný a modelovací nástroj, ktorý obsahuje nástroje a rozsiahlu databázu vstupných geografických podkladov pre zrážkovo-odtokové modelovanie, modelovanie erózie a šírenia znečistenia, prispôsobený slovenským fyzicko-geografickým podmienkam a poskytujúci rozsiahle možnosti na hodnotenie a predvídanie zmien správania sa celého systému povodia v závislosti od prírodných a antropogénnych vplyvov. Modelovací nástroj bol využitý v rámci viacerých projektov a úloh (napr. Hydrofor (HUSKROUA/1101/262), Národné lesnícke centrum, SVP - Zhodnotenie možného vplyvu existujúcich a navrhovaných preventívnych opatrení v povodí na dosiahnutie cieľov plánu manažmentu povodňového rizika - modelovanie zrážkovo-odtokových procesov a hydrologickej odozvy povodia na definované scenáre).

Geograficky orientovaný distribuovaný model odtoku. APVV-0378-07

Odberateľ: - Trvanie projektu: 2007-2010

V spolupráci s KVHK SvF STU Bratislava bol vyvinutý nástroj (distribuovaný hydrologický model) umožňujúceho modelovať hydrologické procesy v povodiach bez pozorovania hydrologických prvkov. Pri tvorbe modelu sa vychádzalo z konceptuálnej štruktúry viacerých existujúcich hydrologických modelov. Existujúce riešenia boli modifikované tak, aby boli vhodné na modelovanie odtoku zo zrážok a topenia snehu v našich fyzicko-geografických podmienkach. Kombináciou fyzikálnych a empirických vzťahov sme modelovali nasledovné hydrologické procesy: zrážky, akumulácia a topenie snehu, intercepcia, akumulácia v povrchových depresiách, povrchový odtok, infiltrácia, evapotranspirácia, perkolácia, hypodermický odtok, základný odtok a vodná bilancia v koreňovej a nasýtenej zóne.

Súhrnná evidencia o vodách – Informačný systém o vodách pre potreby SHMÚ

Odberateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Trvanie projektu: 2007-2008

Predmetom projektu boli nasledovné aktivity:
- Návrh a realizácia GIS serverového prostredia
- Návrh štruktúry a realizácia geodatabázy
- Kartografizácia a publikovanie mapových služieb pre potreby Informačného systému o vodách
- Vývoj geoprocesingových nástrojov a ich publikácia prostredníctvom štandardizovaných služieb pre využitie vo webových aplikáciách.
- Návrh a realizácia štandardných WEB-GIS funkcionalít
- Návrh a realizácia špecializovaných GIS funkcionalít pre potreby Informačného systému o vodách prostredníctvom webových aplikácií

Projekt GIS-Water

Odberateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Trvanie projektu: 2005-2007

Projekt bol zameraný na tvorbu priestorovej databázy a aplikačného riešenia pre potreby európskej smernice o vodách. Databáza vznikla integráciou a úpravou existujúcich zdrojov SHMÚ a tvorbou nových dátových objektov so zameraním na zabezpečenie priestorovej a logickej integrity. Primárnu pozornosť sme venovali všetkým údajom s priamou, alebo nepriamou väzbou na vodné útvary v členení podľa krajinných štruktúr.

Vývojové centrum Protipovodňového varovného a predpovedného systému (POVAPSYS)

Odberateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Trvanie projektu: 2005-2006

Vývoj komunikačného systému a integrácia údajov automatických hydrologických, zrážkových a meteorologických staníc, satelitných, radarových a ďalších relevantných informácií na báze databázového servera. Vývoj systémov na používateľskú a administrátorskú správu údajových oblastí. GIS aplikácie pre centrálne zobrazovacie rozhranie POVAPSYS s nástrojmi pre zobrazenie normálneho a krízového stavu pre hlavné hydrologické charakteristiky.

Návrh ochranných pásiem a opatrení prírodného liečivého zdroja FGČ-1 Čilistov

Odberateľ: Ministerstvo zdravotníctva Trvanie projektu: 2004

Návrh revidovaných ochranných pásiem a opatrení prírodných liečivých zdrojov hydrogeologickej štruktúry Korytnica

Odberateľ: Ministerstvo zdravotníctva Trvanie projektu: 2004

Erózno sedimentačné procesy v povodí VN Klenovec

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia Trvanie projektu: 2000-2001

Úloha bola zameraná na komplexné krajinno-ekologické a vodohospodárske zhodnotenie procesov spojených so zanášaním vodárenskej nádrže.

Séria geologických atlasov

Odberateľ: Geologická služba SR Trvanie projektu: 1995-1998

- Geochemický atlas Slovenska: Prírodná rádioaktivita hornín
- Geochemický atlas Slovenska: Lesná biomasa
- Geochemický atlas Slovenska: Podzemné vody
- Geotermálny atlas Slovenska 1994 – 1999 Mapa ochrany vôd -súbor máp Slovenska v mierke 1:50000