Referencie

Zákazníci rôznych zameraní využívajú naše profesionálne služby za účelom vyhotovenia mapových vizualizácií, priestorových analýz a geografických informačných systémov.

ENVIRO+ Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu

Odberateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV Trvanie projektu: 2022-2023

Základným cieľom projektu je identifikovanie tzv. Prírodného a Krajinného kapitálu ako súhrnu prírodných a socioekonomických zdrojov a potenciálov, pričom je potrebné tieto ďalej vymedziť podľa vhodnosti pre využívanie človekom a limitov pre takéto využívanie.

viac >

BLEPOSK - systém pre hodnotenie hrozby BLEskových Povodní na Slovensku (SK)

Odberateľ: Ústav vied o Zemi SAV Trvanie projektu: 2022-2023

Cieľom projektu je identifikácia kritických miest v kultúrnej krajine, kde prevažujú ľudské aktivity nad tými prírodnými, ktoré sú najviac ohrozené bleskovými povodňami. Rozoznávame pritom ekologickú a ekonomickú rizikovosť a, samozrejme, aj možné ohrozenie ľudských životov a zdravia.

viac >

Socioekonomická a geografická analýza a odhad výnosu nových predajní Kaufland

Odberateľ: Kaufland Slovenská republika v.o.s. Trvanie projektu: 2021-2022

V rámci spolupráce so spoločnosťou Kaufland bola riešená analýza dopravnej dostupnosti, vhodnosti lokality vo vzťahu k obyvateľstvu, konkurencie a vhodnosti lokality vo vzťahu k ekonomickému potenciálu. Zároveň boli aplikované postupy ako priestorovo interakčný model s delimitáciou spádového územia a ekonometrický model s využitím Google Trends s výsledným odhadom tržieb.

Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov MÚSES

Odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Trvanie projektu: 2020-2021

Cieľom projektu bolo vyhotovenie základných informácií pre krajinno-ekologické plánovanie vrátane tvorby dokumentov USES na základe služieb a údajov Európskeho programu COPERNICUS pre monitorovanie ŽP a bezpečnosti.

Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí a riadenie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov v Správe štátnych hmotných rezerv SR

Odberateľ: Správa štátnych hmotných rezerv SR Trvanie projektu: 2020-2021

Cieľom projektu bolo vytvoriť súbor technických prostriedkov, nástrojov, údajov a opatrení, ktoré prispejú k vyššej efektívnosti rozhodovacieho procesu a komunikácie krízového manažmentu, a umožnia monitorovanie, vyhodnocovanie a riadenie mimoriadnych udalostí a krízových situácií v kompetencii SŠHR.

viac >

Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni

Odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Trvanie projektu: 2019-2021

Predmetom projektu bolo vypracovanie univerzálneho postupu a podporných nástrojov za účelom spracovania MÚSESov.

viac >

Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - RUSES pre vybrané okresy

Odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Trvanie projektu: 2018-2020

Cieľom projektu bolo spracovanie jednotlivých dokumentácii ochrany prírody a krajiny (RÚSES) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za 42 vybraných okresov.

viac >

Vypracovanie Akčného plánu integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti Trnava

Odberateľ: Mesto Trnava Trvanie projektu: 2017

Odborná štúdia: Zhodnotenie možného vplyvu existujúcich a navrhovaných preventívnych opatrení v povodí na dosiahnutie cieľov plánu manažmentu povodňového rizika

Odberateľ: Slovenský vodohospodársky podnik Trvanie projektu: 2015

Na základe matematického modelovania vplyvu scenárov opatrení v povodiach (560 profilov)na kulminačný prietok a návrhovú povodňovú vlnu vyvolanú príčinnými zrážka s pravdepodobnosťou opakovania 100 rokov bola vyhodnotená účinnosť prírodných opatrení v lesoch, na poľnohospodárskej pôde a na urbanizovaných územiach a preukázaná potreba realizácie aj technických opatrení navrhnutých v plánoch manažmentu povodňových rizík jednotlivých čiastkových povodí Slovenskej republiky z dôvodu napĺňania cieľov podľa čl. 1 smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík - znížiť nepriaznivé dôsledky spojené s povodňami na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť.

Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky – geologické prieskumné služby diaľkového prieskumu Zeme

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia SR Trvanie projektu: 2015

Na úlohe sa hodnotili prejavy znečistenia na snímkach DPZ. Boli vyhodnotené časové aj spektrálne zmeny na jednotlivých lokalitách. Okrem snímok DPZ boli upresnené aj geoštatistické ukazovatele ovplyvňujúce šírenie sa znečistenia do podzemných vôd na základe ktorých bol vypočítaný model šírenia sa znečistenia. Okrem uvedeného boli na vybraných lokalitách zostavené 3D modely hydrogeologického prostredia.

Implementácia nástrojov na podporu expertných činností integrovaného manažmentu povodí

Odberateľ: Slovenský vodohospodársky podnik Trvanie projektu: 2014

Vývoj Web GIS aplikácie, obsahujúcej viaceré GIS a modelovacie nástroje na operatívne riešenie vodohospodárskych úloh, ktorá slúži ako hlavný nástroj pre testovanie mapových, analytických a reportovacích služieb integrovaných do portálu „TIS“ Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním

Odberateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Trvanie projektu: 2014-2015

Cieľom úlohy bola analýza, interpretácia a syntéza údajov diaľkového prieskumu Zeme (multispektrálne družicové snímky a podrobné letecké snímky z rôznych časových etáp, hyperspektrálne letecké snímky) nad pravdepodobnými environmentálnymi záťažami na vymedzených 87 lokalitách na území Slovenska, zhromaždenie a vyhodnotenie súboru podkladov a informácií a následné modelovanie povrchového a podpovrchového šírenia znečistenia.

Vývoj technológie priestorového spracovania údajov o klimatickom systéme, SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav) Bratislava ITMS kód 26220220102

Odberateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Trvanie projektu: 2013-2015

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie komplexného kartografického diela Klimatický atlas SR v tlačenej podobe a vo forme WEB GIS aplikácie

Geologický portál pre integrovaný manažment krajiny

Odberateľ: Geologický ústav Dionýza Štúra Trvanie projektu: 2013

Projekt nadväzoval na úlohu Komplexná geologická informačná báza pre potreby ochrany prírody a manažmentu krajiny, ktorá bola zameraná na tvorbu a charakterizáciu typov abiokomplexov syntézu, ktoré sú základným stavebným kameňom regionálnych geoekologických štúdií ako i aplikačných environmentálnych štúdií. V rámci projektu boli vytvorené areály abiokomplexov ďalej aktualizované, a dopĺňané o ďalšia atribúty charakterizujúce abiotickú zložku ŽP ako aj výskyt a hrozbu prírodných stresových faktorov a geoekologických hazardov.

Modernizácia technického vybavenia pre výskum v oblasti krajinnoekologického plánovania a manažmentu krajiny v rámci projektu

Odberateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV Trvanie projektu: 2012-2014

Zámerom projektu bolo modernizovať a doplniť technickú infraštruktúru Ústavu krajinnej ekológie SAV – pobočky v Nitre pre výskum v oblasti krajinnej ekológie, krajinnoekologického plánovania, manažmentu krajiny a v oblasti dlhodobého ekologického výskumu ekosystémov. Projekt má dve hlavné témy: 1) budovanie a modernizácia lokálnej podpornej infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií na báze GIS technológií pre podporu aktivít výskumu v oblasti krajinnej ekológie, prostredníctvom serverového a mobilného aplikačného GIS vybavenia a komplexného informačného systému pre účely ekologického plánovania a manažmentu krajiny; 2) budovanie a modernizácia infraštruktúry pre ekosystémový výskum. Ciele projektu: 1) Vytvorenie systému, pozostávajúceho z technickej infraštruktúry, štandardného a špecializovaného programového vybavenia a priestorovej databázy, umožňujúceho novú kvalitu krajinnoekologického výskumu pre potreby krajinnoekologického plánovania a manažmentu krajiny; 2) Doplnenie prístrojového vybavenia pracoviska tak, aby podporovalo a rozšírilo možnosti ekosystémového výskumu so zameraním na ekosystémy horských lúk a lesné ekosystémy, vrátane dopadu globálnych zmien.

Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - Regionálne územné systémy ekologickej stability pre vybrané okresy

Odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Trvanie projektu: 2012-2013

V rámci projektu bolia komplexne spracovaná dokumentácia ochrany prírody a krajiny (RÚSES) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za jednotlivé okresy - Spišská Nová Ves, Žiar nad Hronom, Turčianske Teplice, Svidník, Ružomberok, Poprad, Tvrdošín.

Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo udržateľného využívania podzemných vôd v BSK

Odberateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV Trvanie projektu: 2012-2014

Cieľom projektu bolo zhodnotenie rizík kvality podzemných vôd v BSK s vypracovaním návrhov ochranných opatrení pre ich trvalo udržateľné využívanie. V rámci projektu výskumný tím pracovníkov ESPRIT spol. s r. o. realizoval pod vedením zodpovedného riešiteľa formou externej štúdie nasledovné čiastkové úlohy: Analýza a úprava algoritmu jednorozmerného advekčno-disperzného transportného modelu s duálnou pórovitosťou publikovaného v práci (F. Cornaton & P. Perrochet, 2001) a jeho implementácia do modelovacieho softvéru. Vytvorenie a naplnenie databázy geopriestorových údajov relevantnými priestorovými údajmi potrebnými pre prevádzku programových súčastí modelovacieho softvéru. Tvorba výstupov a ich integrácia v prostredí internetu - kalibrácia modelu a vytvorenie mapy zraniteľnosti podzemných vôd. Geografická priestorová analýza rizík vyplývajúcich zo stupňa zraniteľnosti podzemných vôd a existujúcej kontaminačnej záťaže na území BSK. Uloženie výstupov do geografickej databázy a do internetového portálu.

Aplikovaný výskum metód na určovanie klimatických a hydrologických návrhových veličín ITMS 26220220132

Odberateľ: - Trvanie projektu: 2011-2015

Cieľom projektu bol vývoj expertného operatívneho systému pre potreby stanovenia hydrologických a klimatických návrhových veličín pre protipovodňovú ochranu miest a obcí SR.

GIS pre optimalizáciu odpadového hospodárstva

Odberateľ: REDOX a.s. pre Mesto Banská Štiavnica Trvanie projektu: 2010-2011

Predmetom dodávky bol plne funkčný samostatný softvér - geografický informačný systém, schopný vizualizovať, spravovať, tvoriť a analyzovať geografické údaje s možnosťou práce s údajmi typu geografických sietí tak, aby poskytol informatickú podporu pre odpadový manažment. Na základe využitia informácií zberového informačného systému t.j. presnej kvantifikácie a priestorovej lokalizácie odpadu vo všetkých procesných fázach zberu, je možné v spolupráci s GIS technológiami realizovať podrobnú a kvalitatívne hodnotnejšiu priestorovú analýzu tvorby a spracovania odpadov a optimálne celý systém manažovať pomocou vyhodnotenia aktuálneho stavu umiestnenia záujmových miest a jeho optimalizácie, realizácie dispečerského pracoviska a integráciou s inými zložkami mestského IS.

Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov ITMS 26220220066

Odberateľ: - Trvanie projektu: 2010-2014

V rámci projektu bol v spolupráci s partnermi NLC-Zvolen a ŠGÚDŠ Bratislava vyvinutý komplexný komplexný simulačný a modelovací nástroj, ktorý obsahuje nástroje a rozsiahlu databázu vstupných geografických podkladov pre zrážkovo-odtokové modelovanie, modelovanie erózie a šírenia znečistenia, prispôsobený slovenským fyzicko-geografickým podmienkam a poskytujúci rozsiahle možnosti na hodnotenie a predvídanie zmien správania sa celého systému povodia v závislosti od prírodných a antropogénnych vplyvov. Modelovací nástroj bol využitý v rámci viacerých projektov a úloh (napr. Hydrofor (HUSKROUA/1101/262), Národné lesnícke centrum, SVP - Zhodnotenie možného vplyvu existujúcich a navrhovaných preventívnych opatrení v povodí na dosiahnutie cieľov plánu manažmentu povodňového rizika - modelovanie zrážkovo-odtokových procesov a hydrologickej odozvy povodia na definované scenáre).

Informačný systém Kvality ovzdušia a klimatológie - GIS časť

Odberateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Trvanie projektu: 2008-2010

Predmetom projektu boli nasledovné aktivity: - Návrh a realizácia GIS serverového prostredia
- Návrh štruktúry a realizácia geodatabázy
- Kartografizácia a publikovanie mapovvých služieb pre potreby manažmentu kvality ovzdušia a pre Klimatologický a meteorologický informačný systém
- Vývoj geoprocesingových nástrojov a ich publikácia prostredníctvom štandardizovaných služieb pre využitie vo webových aplikáciách.
- Návrh a realizácia štandardných WEB-GIS funkcionalít
- Návrh a realizácia špecializovaných GIS funkcionalít pre manažment kvality ovzdušia prostredníctvom webových aplikácií
- Návrh a realizácia špecializovaných WEB-GIS funkcionalít pre Klimatologický a meteorologický informačný systém

Súhrnná evidencia o vodách – Informačný systém o vodách pre potreby SHMÚ

Odberateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Trvanie projektu: 2007-2008

Predmetom projektu boli nasledovné aktivity:
- Návrh a realizácia GIS serverového prostredia
- Návrh štruktúry a realizácia geodatabázy
- Kartografizácia a publikovanie mapových služieb pre potreby Informačného systému o vodách
- Vývoj geoprocesingových nástrojov a ich publikácia prostredníctvom štandardizovaných služieb pre využitie vo webových aplikáciách.
- Návrh a realizácia štandardných WEB-GIS funkcionalít
- Návrh a realizácia špecializovaných GIS funkcionalít pre potreby Informačného systému o vodách prostredníctvom webových aplikácií

Komplexná geologická informačná báza pre potreby ochrany prírody a manažmentu krajiny (GIB-GES)

Odberateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Trvanie projektu: 2007-2010

Cieľom projektu geologickej úlohy bolo vytvorenie multifunkčných využiteľných geologických a hydrogeologických podkladov prvotnej krajinnej štruktúry pre optimálnu ochranu prírody a racionálny krajinný manažment (krajinnoekologické plánovanie) pre celé územie Slovenska a vytvorenie jednotne ponímaných regionálnych charakteristík morfologickej a geologickej členitosti územia, spracovanie údajov o hladinách a zdrojoch podzemných vôd, ich prirodzenej i legislatívnej ochrane.

Geograficky orientovaný distribuovaný model odtoku. APVV-0378-07

Odberateľ: - Trvanie projektu: 2007-2010

V spolupráci s KVHK SvF STU Bratislava bol vyvinutý nástroj (distribuovaný hydrologický model) umožňujúceho modelovať hydrologické procesy v povodiach bez pozorovania hydrologických prvkov. Pri tvorbe modelu sa vychádzalo z konceptuálnej štruktúry viacerých existujúcich hydrologických modelov. Existujúce riešenia boli modifikované tak, aby boli vhodné na modelovanie odtoku zo zrážok a topenia snehu v našich fyzicko-geografických podmienkach. Kombináciou fyzikálnych a empirických vzťahov sme modelovali nasledovné hydrologické procesy: zrážky, akumulácia a topenie snehu, intercepcia, akumulácia v povrchových depresiách, povrchový odtok, infiltrácia, evapotranspirácia, perkolácia, hypodermický odtok, základný odtok a vodná bilancia v koreňovej a nasýtenej zóne.

Model reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni (REPGES) APVV-0240-07

Odberateľ: - Trvanie projektu: 2007-2010

Cieľom projektu bolo vypracovanie metodického postupu na tvorbu a hodnotenie reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni za účelom vypracovania efektívnej stratégie ochrany biodiverzity. Za čiastkové ciele možno považovať:
• Vypracovanie metodického postupu na vyčlenenie REPGES na regionálnej úrovni
• Stanovenie kritérií hodnotenia REPGES (súčasného stavu ich využitia, ochrany ako i ohrozenia) a ich aplikácia na úrovni jednotlivých regiónov SR
• Stanovenie stratégie ochrany biodiverzity na báze ochrany REPGES

GeoIS II. etapa – Geologický informačný systém

Odberateľ: Geologický ústav Dionýza Štúra Trvanie projektu: 2006-2012

Analýza, návrh, vývoj, implementácia, podpora, údržba a rozvoj WebGIS systému pre zabezpečenie poskytovania geologických údajov (priestorových aj nepriestorových) čo najširšiemu okruhu odborných aj laických používateľov prostredníctvom otvoreného informačného systému vybudovaného na základe webových technológií. Výstupom je integrovaný expertný systém pokrývajúci informačné potreby nielen všetkých geologických profesií ale aj pre edukačné a laické náučno-propagačné potreby. Takejto používateľskej štruktúre zodpovedá aj náročnosť aplikácií. Od vyslovene expertne orientovaných geologických, geofyzikálnych, hydrogeologických mapových aplikácií až po populárno-náučne aplikácie ako sú mapové aplikácie významných geologických lokalít, alebo geoparkov.

GeoIS – Geologický informačný systém

Odberateľ: Trvanie projektu: 2006-2012

Analýza, návrh, vývoj, implementácia, podpora, údržba a rozvoj WebGIS systému pre zabezpečenie poskytovania geologických údajov (priestorových aj nepriestorových) čo najširšiemu okruhu odborných aj laických používateľov prostredníctvom otvoreného informačného systému vybudovaného na základe webových technológií. Toto bolo dosiahnuté : - Stanovením štruktúr jednotlivých okruhov geologických údajov vypracovaných na základe analýzy súčasného stavu a potrieb všetkých zainteresovaných zložiek.
- Vypracovaním návrhu architektúry systému.
- Tvorbou a údržbou databázy so špeciálnym zameraním na priestorový aspekt.
- Vývojom a implementáciou množstva serverových mapových, geoprocesingových a štandardných služieb.
- Vývojom a implementáciou množstva klientskych hlavne mapových aplikácií.
Výstupom je integrovaný expertný systém pokrývajúci informačné potreby nielen všetkých geologických profesií ale aj pre edukačné a laické náučno-propagačné potreby. Takejto používateľskej štruktúre zodpovedá aj náročnosť aplikácií. Od vyslovene expertne orientovaných geologických, geofyzikálnych, hydrogeologických mapových aplikácií až po populárno-náučne aplikácie ako sú mapové aplikácie významných geologických lokalít, alebo geoparkov.

viac >

Katalóg objektov krajinno-ekologickej základne pre integrovaný manažment krajiny

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia Trvanie projektu: 2006-2010

Výstupom projektu bol Katalóg objektov krajinno-ekologickej základne ako základný metodický a integračný nástroj pre budovanie priestorových databáz. Pre potreby katalogizácie boli podrobené analýze údajové základne a dátové potreby všetkých zložiek rezortu ŽP. Tieto boli následne multikriteriálne posúdené a následne katalogizované podľa aktuálne platných metodických a legislatívnych dokumentov.

Atlas krajiny České republiky

Odberateľ: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Trvanie projektu: 2006-2010

Významné kartografické dielo, ktoré získalo na konferencii medzinárodnej kartografickej asociácii v Paríži ocenenie Kartografické dielo roka v kategórii Atlasy.

Projekt GIS-Water

Odberateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Trvanie projektu: 2005-2007

Projekt bol zameraný na tvorbu priestorovej databázy a aplikačného riešenia pre potreby európskej smernice o vodách. Databáza vznikla integráciou a úpravou existujúcich zdrojov SHMÚ a tvorbou nových dátových objektov so zameraním na zabezpečenie priestorovej a logickej integrity. Primárnu pozornosť sme venovali všetkým údajom s priamou, alebo nepriamou väzbou na vodné útvary v členení podľa krajinných štruktúr.

Vývojové centrum Protipovodňového varovného a predpovedného systému (POVAPSYS)

Odberateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Trvanie projektu: 2005-2006

Vývoj komunikačného systému a integrácia údajov automatických hydrologických, zrážkových a meteorologických staníc, satelitných, radarových a ďalších relevantných informácií na báze databázového servera. Vývoj systémov na používateľskú a administrátorskú správu údajových oblastí. GIS aplikácie pre centrálne zobrazovacie rozhranie POVAPSYS s nástrojmi pre zobrazenie normálneho a krízového stavu pre hlavné hydrologické charakteristiky.

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby Integrovaného manažmentu krajiny

Odberateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Trvanie projektu: 2004-2007

V rámci geologickej úlohy bola spracovaná podrobná charakterizácia abiotickej časti prvotnej krajinnej štruktúry, s priamym využitím výstupov pre komplexnú krajinno-ekologickú informačnú základňu na jednotnom kartografickom podklade pre celé územie SR.

Návrh revidovaných ochranných pásiem a opatrení prírodných liečivých zdrojov hydrogeologickej štruktúry Korytnica

Odberateľ: Ministerstvo zdravotníctva Trvanie projektu: 2004

Návrh ochranných pásiem a opatrení prírodného liečivého zdroja FGČ-1 Čilistov

Odberateľ: Ministerstvo zdravotníctva Trvanie projektu: 2004

Atlas obyvateľstva Slovenska

Odberateľ: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Trvanie projektu: 2003-2006

Komplexný program protieróznej ochrany a návrh opatrení na zvýšenie retenčnej schopnosti územia SR v členení podľa čiastkových povodí.

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia Trvanie projektu: 2002-2009

V rámci projektu realizovaného bolo postupne pre celé Slovensko na báze podrobných databáz charakterizujúcich jednotlivé prvky geosystému modelované erózne ohrozenie a ohrozenie zrýchleným povrchovým odtokom s výstupom do kartograficky vyjadrených návrhov opatrení na zlepšenie retenčnej schopnosti územia a návrhov protieróznych opatrení v jednotlivých čiastkových povodiach. Výstupy sú súčasťou dokumentov Vodný plán SR, Predbežné hodnotenie povodňového rizika.

Erózno sedimentačné procesy v povodí VN Klenovec

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia Trvanie projektu: 2000-2001

Úloha bola zameraná na komplexné krajinno-ekologické a vodohospodárske zhodnotenie procesov spojených so zanášaním vodárenskej nádrže.

Atlas krajiny Slovenskej republiky

Odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Trvanie projektu: 2000-2002

Hlavnou úlohou bolo spracovanie a zostavenie, predtlačová príprava a tlač reprezentatívneho diela slovenskej vedy, ktoré obsahuje cca 760 máp v mierkach od 1:10 000 do 1:4 000 000. Dielo bolo spracované vo forme tlačenej knihy, elektronickej knihy a DVD.

Séria geologických atlasov

Odberateľ: Geologická služba SR Trvanie projektu: 1995-1998

- Geochemický atlas Slovenska: Prírodná rádioaktivita hornín
- Geochemický atlas Slovenska: Lesná biomasa
- Geochemický atlas Slovenska: Podzemné vody
- Geotermálny atlas Slovenska 1994 – 1999 Mapa ochrany vôd -súbor máp Slovenska v mierke 1:50000

Digitálna geologická mapa SR v mierke 1:50000

Odberateľ: Geologická služba SR Trvanie projektu: 1995-1997

Veľký Lom - Lešť - geofyzikálny prieskum

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia Trvanie projektu: 1994

Vtáčnik-Pohronský Inovec - juhovýchodné svahy, geofyzikálny prieskum

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia Trvanie projektu: 1992