Referencie

Zákazníci rôznych zameraní využívajú naše profesionálne služby za účelom vyhotovenia mapových vizualizácií, priestorových analýz a geografických informačných systémov.

Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni

Odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Trvanie projektu: 2019-2021

Predmetom projektu bolo vypracovanie univerzálneho postupu a podporných nástrojov za účelom spracovania MÚSESov.

viac >

Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky – geologické prieskumné služby diaľkového prieskumu Zeme

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia SR Trvanie projektu: 2015

Na úlohe sa hodnotili prejavy znečistenia na snímkach DPZ. Boli vyhodnotené časové aj spektrálne zmeny na jednotlivých lokalitách. Okrem snímok DPZ boli upresnené aj geoštatistické ukazovatele ovplyvňujúce šírenie sa znečistenia do podzemných vôd na základe ktorých bol vypočítaný model šírenia sa znečistenia. Okrem uvedeného boli na vybraných lokalitách zostavené 3D modely hydrogeologického prostredia.

Odborná štúdia: Zhodnotenie možného vplyvu existujúcich a navrhovaných preventívnych opatrení v povodí na dosiahnutie cieľov plánu manažmentu povodňového rizika

Odberateľ: Slovenský vodohospodársky podnik Trvanie projektu: 2015

Na základe matematického modelovania vplyvu scenárov opatrení v povodiach (560 profilov)na kulminačný prietok a návrhovú povodňovú vlnu vyvolanú príčinnými zrážka s pravdepodobnosťou opakovania 100 rokov bola vyhodnotená účinnosť prírodných opatrení v lesoch, na poľnohospodárskej pôde a na urbanizovaných územiach a preukázaná potreba realizácie aj technických opatrení navrhnutých v plánoch manažmentu povodňových rizík jednotlivých čiastkových povodí Slovenskej republiky z dôvodu napĺňania cieľov podľa čl. 1 smernice o hodnotení a manažmente povodňových rizík - znížiť nepriaznivé dôsledky spojené s povodňami na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť.

Implementácia nástrojov na podporu expertných činností integrovaného manažmentu povodí

Odberateľ: Slovenský vodohospodársky podnik Trvanie projektu: 2014

Vývoj Web GIS aplikácie, obsahujúcej viaceré GIS a modelovacie nástroje na operatívne riešenie vodohospodárskych úloh, ktorá slúži ako hlavný nástroj pre testovanie mapových, analytických a reportovacích služieb integrovaných do portálu „TIS“ Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Modernizácia technického vybavenia pre výskum v oblasti krajinnoekologického plánovania a manažmentu krajiny v rámci projektu

Odberateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV Trvanie projektu: 2012-2014

Zámerom projektu bolo modernizovať a doplniť technickú infraštruktúru Ústavu krajinnej ekológie SAV – pobočky v Nitre pre výskum v oblasti krajinnej ekológie, krajinnoekologického plánovania, manažmentu krajiny a v oblasti dlhodobého ekologického výskumu ekosystémov. Projekt má dve hlavné témy: 1) budovanie a modernizácia lokálnej podpornej infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií na báze GIS technológií pre podporu aktivít výskumu v oblasti krajinnej ekológie, prostredníctvom serverového a mobilného aplikačného GIS vybavenia a komplexného informačného systému pre účely ekologického plánovania a manažmentu krajiny; 2) budovanie a modernizácia infraštruktúry pre ekosystémový výskum. Ciele projektu: 1) Vytvorenie systému, pozostávajúceho z technickej infraštruktúry, štandardného a špecializovaného programového vybavenia a priestorovej databázy, umožňujúceho novú kvalitu krajinnoekologického výskumu pre potreby krajinnoekologického plánovania a manažmentu krajiny; 2) Doplnenie prístrojového vybavenia pracoviska tak, aby podporovalo a rozšírilo možnosti ekosystémového výskumu so zameraním na ekosystémy horských lúk a lesné ekosystémy, vrátane dopadu globálnych zmien.

Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo udržateľného využívania podzemných vôd v BSK

Odberateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV Trvanie projektu: 2012-2014

Cieľom projektu bolo zhodnotenie rizík kvality podzemných vôd v BSK s vypracovaním návrhov ochranných opatrení pre ich trvalo udržateľné využívanie. V rámci projektu výskumný tím pracovníkov ESPRIT spol. s r. o. realizoval pod vedením zodpovedného riešiteľa formou externej štúdie nasledovné čiastkové úlohy: Analýza a úprava algoritmu jednorozmerného advekčno-disperzného transportného modelu s duálnou pórovitosťou publikovaného v práci (F. Cornaton & P. Perrochet, 2001) a jeho implementácia do modelovacieho softvéru. Vytvorenie a naplnenie databázy geopriestorových údajov relevantnými priestorovými údajmi potrebnými pre prevádzku programových súčastí modelovacieho softvéru. Tvorba výstupov a ich integrácia v prostredí internetu - kalibrácia modelu a vytvorenie mapy zraniteľnosti podzemných vôd. Geografická priestorová analýza rizík vyplývajúcich zo stupňa zraniteľnosti podzemných vôd a existujúcej kontaminačnej záťaže na území BSK. Uloženie výstupov do geografickej databázy a do internetového portálu.

Aplikovaný výskum metód na určovanie klimatických a hydrologických návrhových veličín ITMS 26220220132

Odberateľ: - Trvanie projektu: 2011-2015

Cieľom projektu bol vývoj expertného operatívneho systému pre potreby stanovenia hydrologických a klimatických návrhových veličín pre protipovodňovú ochranu miest a obcí SR.

GIS pre optimalizáciu odpadového hospodárstva

Odberateľ: REDOX a.s. pre Mesto Banská Štiavnica Trvanie projektu: 2010-2011

Predmetom dodávky bol plne funkčný samostatný softvér - geografický informačný systém, schopný vizualizovať, spravovať, tvoriť a analyzovať geografické údaje s možnosťou práce s údajmi typu geografických sietí tak, aby poskytol informatickú podporu pre odpadový manažment. Na základe využitia informácií zberového informačného systému t.j. presnej kvantifikácie a priestorovej lokalizácie odpadu vo všetkých procesných fázach zberu, je možné v spolupráci s GIS technológiami realizovať podrobnú a kvalitatívne hodnotnejšiu priestorovú analýzu tvorby a spracovania odpadov a optimálne celý systém manažovať pomocou vyhodnotenia aktuálneho stavu umiestnenia záujmových miest a jeho optimalizácie, realizácie dispečerského pracoviska a integráciou s inými zložkami mestského IS.

Integrovaný systém pre simuláciu odtokových procesov ITMS 26220220066

Odberateľ: - Trvanie projektu: 2010-2014

V rámci projektu bol v spolupráci s partnermi NLC-Zvolen a ŠGÚDŠ Bratislava vyvinutý komplexný komplexný simulačný a modelovací nástroj, ktorý obsahuje nástroje a rozsiahlu databázu vstupných geografických podkladov pre zrážkovo-odtokové modelovanie, modelovanie erózie a šírenia znečistenia, prispôsobený slovenským fyzicko-geografickým podmienkam a poskytujúci rozsiahle možnosti na hodnotenie a predvídanie zmien správania sa celého systému povodia v závislosti od prírodných a antropogénnych vplyvov. Modelovací nástroj bol využitý v rámci viacerých projektov a úloh (napr. Hydrofor (HUSKROUA/1101/262), Národné lesnícke centrum, SVP - Zhodnotenie možného vplyvu existujúcich a navrhovaných preventívnych opatrení v povodí na dosiahnutie cieľov plánu manažmentu povodňového rizika - modelovanie zrážkovo-odtokových procesov a hydrologickej odozvy povodia na definované scenáre).

Informačný systém Kvality ovzdušia a klimatológie - GIS časť

Odberateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Trvanie projektu: 2008-2010

Predmetom projektu boli nasledovné aktivity: - Návrh a realizácia GIS serverového prostredia
- Návrh štruktúry a realizácia geodatabázy
- Kartografizácia a publikovanie mapovvých služieb pre potreby manažmentu kvality ovzdušia a pre Klimatologický a meteorologický informačný systém
- Vývoj geoprocesingových nástrojov a ich publikácia prostredníctvom štandardizovaných služieb pre využitie vo webových aplikáciách.
- Návrh a realizácia štandardných WEB-GIS funkcionalít
- Návrh a realizácia špecializovaných GIS funkcionalít pre manažment kvality ovzdušia prostredníctvom webových aplikácií
- Návrh a realizácia špecializovaných WEB-GIS funkcionalít pre Klimatologický a meteorologický informačný systém

Komplexná geologická informačná báza pre potreby ochrany prírody a manažmentu krajiny (GIB-GES)

Odberateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Trvanie projektu: 2007-2010

Cieľom projektu geologickej úlohy bolo vytvorenie multifunkčných využiteľných geologických a hydrogeologických podkladov prvotnej krajinnej štruktúry pre optimálnu ochranu prírody a racionálny krajinný manažment (krajinnoekologické plánovanie) pre celé územie Slovenska a vytvorenie jednotne ponímaných regionálnych charakteristík morfologickej a geologickej členitosti územia, spracovanie údajov o hladinách a zdrojoch podzemných vôd, ich prirodzenej i legislatívnej ochrane.

Model reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni (REPGES) APVV-0240-07

Odberateľ: - Trvanie projektu: 2007-2010

Cieľom projektu bolo vypracovanie metodického postupu na tvorbu a hodnotenie reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni za účelom vypracovania efektívnej stratégie ochrany biodiverzity. Za čiastkové ciele možno považovať:
• Vypracovanie metodického postupu na vyčlenenie REPGES na regionálnej úrovni
• Stanovenie kritérií hodnotenia REPGES (súčasného stavu ich využitia, ochrany ako i ohrozenia) a ich aplikácia na úrovni jednotlivých regiónov SR
• Stanovenie stratégie ochrany biodiverzity na báze ochrany REPGES

Geograficky orientovaný distribuovaný model odtoku. APVV-0378-07

Odberateľ: - Trvanie projektu: 2007-2010

V spolupráci s KVHK SvF STU Bratislava bol vyvinutý nástroj (distribuovaný hydrologický model) umožňujúceho modelovať hydrologické procesy v povodiach bez pozorovania hydrologických prvkov. Pri tvorbe modelu sa vychádzalo z konceptuálnej štruktúry viacerých existujúcich hydrologických modelov. Existujúce riešenia boli modifikované tak, aby boli vhodné na modelovanie odtoku zo zrážok a topenia snehu v našich fyzicko-geografických podmienkach. Kombináciou fyzikálnych a empirických vzťahov sme modelovali nasledovné hydrologické procesy: zrážky, akumulácia a topenie snehu, intercepcia, akumulácia v povrchových depresiách, povrchový odtok, infiltrácia, evapotranspirácia, perkolácia, hypodermický odtok, základný odtok a vodná bilancia v koreňovej a nasýtenej zóne.

Atlas krajiny České republiky

Odberateľ: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Trvanie projektu: 2006-2010

Významné kartografické dielo, ktoré získalo na konferencii medzinárodnej kartografickej asociácii v Paríži ocenenie Kartografické dielo roka v kategórii Atlasy.

Návrh ochranných pásiem a opatrení prírodného liečivého zdroja FGČ-1 Čilistov

Odberateľ: Ministerstvo zdravotníctva Trvanie projektu: 2004

Návrh revidovaných ochranných pásiem a opatrení prírodných liečivých zdrojov hydrogeologickej štruktúry Korytnica

Odberateľ: Ministerstvo zdravotníctva Trvanie projektu: 2004

Veľký Lom - Lešť - geofyzikálny prieskum

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia Trvanie projektu: 1994

Vtáčnik-Pohronský Inovec - juhovýchodné svahy, geofyzikálny prieskum

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia Trvanie projektu: 1992