Referencie

Zákazníci rôznych zameraní využívajú naše profesionálne služby za účelom vyhotovenia mapových vizualizácií, priestorových analýz a geografických informačných systémov.

Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov MÚSES

Odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Trvanie projektu: 2020-2021

Cieľom projektu bolo vyhotovenie základných informácií pre krajinno-ekologické plánovanie vrátane tvorby dokumentov USES na základe služieb a údajov Európskeho programu COPERNICUS pre monitorovanie ŽP a bezpečnosti.

Obstaranie súboru podporných služieb a súvisiacich nástrojov pre tvorbu územných systémov ekologickej stability na miestnej úrovni

Odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Trvanie projektu: 2019-2021

Predmetom projektu bolo vypracovanie univerzálneho postupu a podporných nástrojov za účelom spracovania MÚSESov.

viac >

Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - RUSES pre vybrané okresy

Odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Trvanie projektu: 2018-2020

Cieľom projektu bolo spracovanie jednotlivých dokumentácii ochrany prírody a krajiny (RÚSES) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za 42 vybraných okresov.

viac >

Vypracovanie Akčného plánu integrovaného environmentálneho manažmentu funkčnej mestskej oblasti Trnava

Odberateľ: Mesto Trnava Trvanie projektu: 2017

Vývoj technológie priestorového spracovania údajov o klimatickom systéme, SHMÚ (Slovenský hydrometeorologický ústav) Bratislava ITMS kód 26220220102

Odberateľ: Slovenský hydrometeorologický ústav Trvanie projektu: 2013-2015

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie komplexného kartografického diela Klimatický atlas SR v tlačenej podobe a vo forme WEB GIS aplikácie

Modernizácia technického vybavenia pre výskum v oblasti krajinnoekologického plánovania a manažmentu krajiny v rámci projektu

Odberateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV Trvanie projektu: 2012-2014

Zámerom projektu bolo modernizovať a doplniť technickú infraštruktúru Ústavu krajinnej ekológie SAV – pobočky v Nitre pre výskum v oblasti krajinnej ekológie, krajinnoekologického plánovania, manažmentu krajiny a v oblasti dlhodobého ekologického výskumu ekosystémov. Projekt má dve hlavné témy: 1) budovanie a modernizácia lokálnej podpornej infraštruktúry výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií na báze GIS technológií pre podporu aktivít výskumu v oblasti krajinnej ekológie, prostredníctvom serverového a mobilného aplikačného GIS vybavenia a komplexného informačného systému pre účely ekologického plánovania a manažmentu krajiny; 2) budovanie a modernizácia infraštruktúry pre ekosystémový výskum. Ciele projektu: 1) Vytvorenie systému, pozostávajúceho z technickej infraštruktúry, štandardného a špecializovaného programového vybavenia a priestorovej databázy, umožňujúceho novú kvalitu krajinnoekologického výskumu pre potreby krajinnoekologického plánovania a manažmentu krajiny; 2) Doplnenie prístrojového vybavenia pracoviska tak, aby podporovalo a rozšírilo možnosti ekosystémového výskumu so zameraním na ekosystémy horských lúk a lesné ekosystémy, vrátane dopadu globálnych zmien.

Spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - Regionálne územné systémy ekologickej stability pre vybrané okresy

Odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Trvanie projektu: 2012-2013

V rámci projektu bolia komplexne spracovaná dokumentácia ochrany prírody a krajiny (RÚSES) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov za jednotlivé okresy - Spišská Nová Ves, Žiar nad Hronom, Turčianske Teplice, Svidník, Ružomberok, Poprad, Tvrdošín.

Komplexná geologická informačná báza pre potreby ochrany prírody a manažmentu krajiny (GIB-GES)

Odberateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Trvanie projektu: 2007-2010

Cieľom projektu geologickej úlohy bolo vytvorenie multifunkčných využiteľných geologických a hydrogeologických podkladov prvotnej krajinnej štruktúry pre optimálnu ochranu prírody a racionálny krajinný manažment (krajinnoekologické plánovanie) pre celé územie Slovenska a vytvorenie jednotne ponímaných regionálnych charakteristík morfologickej a geologickej členitosti územia, spracovanie údajov o hladinách a zdrojoch podzemných vôd, ich prirodzenej i legislatívnej ochrane.

Model reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni (REPGES) APVV-0240-07

Odberateľ: - Trvanie projektu: 2007-2010

Cieľom projektu bolo vypracovanie metodického postupu na tvorbu a hodnotenie reprezentatívnych geoekosystémov na regionálnej úrovni za účelom vypracovania efektívnej stratégie ochrany biodiverzity. Za čiastkové ciele možno považovať:
• Vypracovanie metodického postupu na vyčlenenie REPGES na regionálnej úrovni
• Stanovenie kritérií hodnotenia REPGES (súčasného stavu ich využitia, ochrany ako i ohrozenia) a ich aplikácia na úrovni jednotlivých regiónov SR
• Stanovenie stratégie ochrany biodiverzity na báze ochrany REPGES

Katalóg objektov krajinno-ekologickej základne pre integrovaný manažment krajiny

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia Trvanie projektu: 2006-2010

Výstupom projektu bol Katalóg objektov krajinno-ekologickej základne ako základný metodický a integračný nástroj pre budovanie priestorových databáz. Pre potreby katalogizácie boli podrobené analýze údajové základne a dátové potreby všetkých zložiek rezortu ŽP. Tieto boli následne multikriteriálne posúdené a následne katalogizované podľa aktuálne platných metodických a legislatívnych dokumentov.

Atlas krajiny České republiky

Odberateľ: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Trvanie projektu: 2006-2010

Významné kartografické dielo, ktoré získalo na konferencii medzinárodnej kartografickej asociácii v Paríži ocenenie Kartografické dielo roka v kategórii Atlasy.

Atlas obyvateľstva Slovenska

Odberateľ: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Trvanie projektu: 2003-2006

Komplexný program protieróznej ochrany a návrh opatrení na zvýšenie retenčnej schopnosti územia SR v členení podľa čiastkových povodí.

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia Trvanie projektu: 2002-2009

V rámci projektu realizovaného bolo postupne pre celé Slovensko na báze podrobných databáz charakterizujúcich jednotlivé prvky geosystému modelované erózne ohrozenie a ohrozenie zrýchleným povrchovým odtokom s výstupom do kartograficky vyjadrených návrhov opatrení na zlepšenie retenčnej schopnosti územia a návrhov protieróznych opatrení v jednotlivých čiastkových povodiach. Výstupy sú súčasťou dokumentov Vodný plán SR, Predbežné hodnotenie povodňového rizika.

Atlas krajiny Slovenskej republiky

Odberateľ: Slovenská agentúra životného prostredia Trvanie projektu: 2000-2002

Hlavnou úlohou bolo spracovanie a zostavenie, predtlačová príprava a tlač reprezentatívneho diela slovenskej vedy, ktoré obsahuje cca 760 máp v mierkach od 1:10 000 do 1:4 000 000. Dielo bolo spracované vo forme tlačenej knihy, elektronickej knihy a DVD.

Séria geologických atlasov

Odberateľ: Geologická služba SR Trvanie projektu: 1995-1998

- Geochemický atlas Slovenska: Prírodná rádioaktivita hornín
- Geochemický atlas Slovenska: Lesná biomasa
- Geochemický atlas Slovenska: Podzemné vody
- Geotermálny atlas Slovenska 1994 – 1999 Mapa ochrany vôd -súbor máp Slovenska v mierke 1:50000