Referencie

Zákazníci rôznych zameraní využívajú naše profesionálne služby za účelom vyhotovenia mapových vizualizácií, priestorových analýz a geografických informačných systémov.

Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky – geologické prieskumné služby diaľkového prieskumu Zeme

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia SR Trvanie projektu: 2015

Na úlohe sa hodnotili prejavy znečistenia na snímkach DPZ. Boli vyhodnotené časové aj spektrálne zmeny na jednotlivých lokalitách. Okrem snímok DPZ boli upresnené aj geoštatistické ukazovatele ovplyvňujúce šírenie sa znečistenia do podzemných vôd na základe ktorých bol vypočítaný model šírenia sa znečistenia. Okrem uvedeného boli na vybraných lokalitách zostavené 3D modely hydrogeologického prostredia.

Geologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme a modelovaním

Odberateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Trvanie projektu: 2014-2015

Cieľom úlohy bola analýza, interpretácia a syntéza údajov diaľkového prieskumu Zeme (multispektrálne družicové snímky a podrobné letecké snímky z rôznych časových etáp, hyperspektrálne letecké snímky) nad pravdepodobnými environmentálnymi záťažami na vymedzených 87 lokalitách na území Slovenska, zhromaždenie a vyhodnotenie súboru podkladov a informácií a následné modelovanie povrchového a podpovrchového šírenia znečistenia.

Geologický portál pre integrovaný manažment krajiny

Odberateľ: Geologický ústav Dionýza Štúra Trvanie projektu: 2013

Projekt nadväzoval na úlohu Komplexná geologická informačná báza pre potreby ochrany prírody a manažmentu krajiny, ktorá bola zameraná na tvorbu a charakterizáciu typov abiokomplexov syntézu, ktoré sú základným stavebným kameňom regionálnych geoekologických štúdií ako i aplikačných environmentálnych štúdií. V rámci projektu boli vytvorené areály abiokomplexov ďalej aktualizované, a dopĺňané o ďalšia atribúty charakterizujúce abiotickú zložku ŽP ako aj výskyt a hrozbu prírodných stresových faktorov a geoekologických hazardov.

Komplexná geologická informačná báza pre potreby ochrany prírody a manažmentu krajiny (GIB-GES)

Odberateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Trvanie projektu: 2007-2010

Cieľom projektu geologickej úlohy bolo vytvorenie multifunkčných využiteľných geologických a hydrogeologických podkladov prvotnej krajinnej štruktúry pre optimálnu ochranu prírody a racionálny krajinný manažment (krajinnoekologické plánovanie) pre celé územie Slovenska a vytvorenie jednotne ponímaných regionálnych charakteristík morfologickej a geologickej členitosti územia, spracovanie údajov o hladinách a zdrojoch podzemných vôd, ich prirodzenej i legislatívnej ochrane.

GeoIS – Geologický informačný systém

Odberateľ: Trvanie projektu: 2006-2012

Analýza, návrh, vývoj, implementácia, podpora, údržba a rozvoj WebGIS systému pre zabezpečenie poskytovania geologických údajov (priestorových aj nepriestorových) čo najširšiemu okruhu odborných aj laických používateľov prostredníctvom otvoreného informačného systému vybudovaného na základe webových technológií. Toto bolo dosiahnuté : - Stanovením štruktúr jednotlivých okruhov geologických údajov vypracovaných na základe analýzy súčasného stavu a potrieb všetkých zainteresovaných zložiek.
- Vypracovaním návrhu architektúry systému.
- Tvorbou a údržbou databázy so špeciálnym zameraním na priestorový aspekt.
- Vývojom a implementáciou množstva serverových mapových, geoprocesingových a štandardných služieb.
- Vývojom a implementáciou množstva klientskych hlavne mapových aplikácií.
Výstupom je integrovaný expertný systém pokrývajúci informačné potreby nielen všetkých geologických profesií ale aj pre edukačné a laické náučno-propagačné potreby. Takejto používateľskej štruktúre zodpovedá aj náročnosť aplikácií. Od vyslovene expertne orientovaných geologických, geofyzikálnych, hydrogeologických mapových aplikácií až po populárno-náučne aplikácie ako sú mapové aplikácie významných geologických lokalít, alebo geoparkov.

viac >

GeoIS II. etapa – Geologický informačný systém

Odberateľ: Geologický ústav Dionýza Štúra Trvanie projektu: 2006-2012

Analýza, návrh, vývoj, implementácia, podpora, údržba a rozvoj WebGIS systému pre zabezpečenie poskytovania geologických údajov (priestorových aj nepriestorových) čo najširšiemu okruhu odborných aj laických používateľov prostredníctvom otvoreného informačného systému vybudovaného na základe webových technológií. Výstupom je integrovaný expertný systém pokrývajúci informačné potreby nielen všetkých geologických profesií ale aj pre edukačné a laické náučno-propagačné potreby. Takejto používateľskej štruktúre zodpovedá aj náročnosť aplikácií. Od vyslovene expertne orientovaných geologických, geofyzikálnych, hydrogeologických mapových aplikácií až po populárno-náučne aplikácie ako sú mapové aplikácie významných geologických lokalít, alebo geoparkov.

Zostavovanie geologických máp v mierke 1 : 50 000 pre potreby Integrovaného manažmentu krajiny

Odberateľ: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Trvanie projektu: 2004-2007

V rámci geologickej úlohy bola spracovaná podrobná charakterizácia abiotickej časti prvotnej krajinnej štruktúry, s priamym využitím výstupov pre komplexnú krajinno-ekologickú informačnú základňu na jednotnom kartografickom podklade pre celé územie SR.

Digitálna geologická mapa SR v mierke 1:50000

Odberateľ: Geologická služba SR Trvanie projektu: 1995-1997

Séria geologických atlasov

Odberateľ: Geologická služba SR Trvanie projektu: 1995-1998

- Geochemický atlas Slovenska: Prírodná rádioaktivita hornín
- Geochemický atlas Slovenska: Lesná biomasa
- Geochemický atlas Slovenska: Podzemné vody
- Geotermálny atlas Slovenska 1994 – 1999 Mapa ochrany vôd -súbor máp Slovenska v mierke 1:50000

Veľký Lom - Lešť - geofyzikálny prieskum

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia Trvanie projektu: 1994

Vtáčnik-Pohronský Inovec - juhovýchodné svahy, geofyzikálny prieskum

Odberateľ: Ministerstvo životného prostredia Trvanie projektu: 1992