Brána priestorových informácií

Geovedné disciplíny

Výskumná, prieskumná a konzultačná činnosť v oblasti krajinnej ekológie, geológie, hydrológie, klimatológie a priestorového modelovania...

Geografické
informačné systémy

Konzultačno-poradenské aktivity, návrh a napĺňanie priestorových databáz, interpretácia údajov, analýzy a modelovanie, programovanie ...

Digitálna kartografia

Spracovanie geograficky viazaných údajov do tematických digitálnych máp, ktoré môžu byť finalizované ako samostatné listy, alebo ako súborné diela – atlasy. Využívame ich ako podklad pre publikovanie informačných systémov, elektronických kníh, alebo ...

Projekty


Novinky

Komplexný Web GIS systém pre hydrologické analýzy


Sprístupnili sme aplikaciu pre verejnosť


RUSESSpracovanie 42 Regionálnych územných systémov ekologickej stability sa blíži do finále.

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk