Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu

Názov prijímateľa: Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia

Sídlo prijímateľa: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Štefánikova 3, 81499

Názov projektu: Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu

Miesto realizácie projektu: Nitra, Banská Štiavnica

Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Výška poskytnutého NFP: 1 222 400,00 €

Opis projektu: Základným cieľom projektu je podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu nepodnikateľských výskumných organizácií UKE SAV a UKF v Nitre a podniku ESPRIT spol. s r. o. obsahovo zameraných do znalostnej oblasti environmentálne inžinierstvo. Témy projektu sú zamerané na produktové línie v doméne Zdravé potraviny a životné prostredie:
1) Systémy ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy pred znehodnotením
2) Systémy a technológie pre predchádzanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve a lesníctve

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom 5 aktivít:
0H1 Rozvoj nových metodických postupov a algoritmov pre efektívne hodnotenie prírodného kapitálu krajiny s cieľom zabezpečenia jeho trvalo udržateľného využívania na báze geosystémového výskumu krajiny
0H2 Rozvoj nových metodických postupov a algoritmov na hodnotenie ochrany, ohrozenia a degradácie prírodného kapitálu krajiny – flexibilita
1H3 Hodnotenie vhodnosti krajiny pre realizáciu socioekonomických aktivít
2H4 Výskum možností softvérovej realizácie metód a algoritmov pre hodnotenie prírodného kapitálu krajiny
2H5 Experimentálny vývoj web GIS systému pre participatívne plánovanie ako nadstavby nad vytvorenými digitálnymi priestorovými databázami.

Priamymi výstupmi a výsledkami vybratých produktových línií k napĺňaniu Hlavného SK NACE Poľnohospodárstvo je:
• Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia v počte 1
• Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch v počte 2
• Počet podporených účastí zahraničných výskumníkov v projektových aktivitách slovenskej inštitúcie VaV v počte 1
• Počet podporených výskumných inštitúcií v počte 3
• Počet publikácií vytvorených v rámci projektu v počte 13

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk