Enviro plus

Slovenská akadémia vied (SAV) si v tomto roku pripomína 70. výročie svojho vzniku. Za týchto 7 dekád dosiahla mnoho úspechov a my sme hrdí, že ako spoločnosť sme mohli spolupracovať na nejednom projekte.

Esprit spol. s. r. o. sa v spolupráci so SAV podieľala na projekte „Podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu“.

Hlavným cieľom je podpora výskumno-vývojových aktivít jedinečného riešiteľského tímu nepodnikateľských výskumných organizácií UKE SAV a UKF v Nitre a podniku ESPRIT spol. s. r. o. obsahovo zameraných na doménu Zdravé potraviny a životné prostredie.

Témy projektu, ktoré sú zamerané na túto produktovú doménu sú systémy ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy pred znehodnotením, systémy a technológie pre predchádzanie negatívnych dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve a lesníctve.

Projekt sa bude realizovať prostredníctvom niekoľkých aktivít, z ktorých sme vytýčili hlavné aktivity našej spoločnosti:

    1. 2H4 Výskum možností softvérovej realizácie metód a algoritmov pre hodnotenie prírodného kapitálu krajiny.
    2. 2H5 Experimentálny vývoj web GIS systému pre participatívne plánovanie ako nadstavby nad vytvorenými digitálnymi priestorovými databázami.

    Dôraz dávame na dôležitosť podporenia výskumu a inovácie metód odborného ohodnocovania a efektívneho využívania zdrojov a potenciálov územia ako je prírodný kapitál. Taktiež s možnosťou implementovania najmodernejšej metódy modelovania environmentálnych procesov, čím sa eliminujú hlavné nedostatky súčasných postupov a v konečnom dôsledku sa zvyšuje exaktnosť, objektívnosť a hlavne argumentačná váha výstupov, čo k uplatniteľnosti v praxi, najmä v manažmente krajiny.

    Medzi čiastkové ciele tejto výskumnej témy patrí vypracovanie a overenie nových metodických postupov a algoritmov pre hodnotenie prírodného kapitálu a jeho ekologicky optimálneho využívania, založených na exaktných metódach environmentálneho a geografického modelovania.

    Taktiež aj vypracovanie postupov a algoritmov pre podporu rozhodovania, ktoré umožňujú hodnotenie impaktov na jednotlivé prvky geosystému, hodnotenie vplyvu navrhovaných opatrení v krajine na jednotlivé prvky geosystému, hodnotenie vplyvu spôsobu hospodárenia v krajine, výber z alternatívnych návrhov krajinno-ekologickej optimalizácie územia na základe definovaného cieľového stavu územia a požadovaných aktivít a služieb, ktoré má územie primárne poskytovať.