Brána priestorových informácií

Geovedné disciplíny

Výskumná, prieskumná a konzultačná činnosť v oblasti krajinnej ekológie, geológie, hydrológie, klimatológie a priestorového modelovania...

Geografické informačné systémy

Konzultačno-poradenské aktivity, návrh a napĺňanie priestorových databáz, interpretácia údajov, analýzy a modelovanie, programovanie ...

Digitálna kartografia

Spracovanie geograficky viazaných údajov do tematických digitálnych máp, ktoré môžu byť finalizované ako samostatné listy, alebo ako súborné diela – atlasy. Využívame ich ako podklad pre publikovanie informačných systémov, elektronických kníh, alebo ...

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk