Brána priestorových informácií

O spoločnosti

Spoločnosť Esprit sa od založenia roku 1992 systematicky zaoberá výskumnou a konzultačnou činnosťou v oblasti krajinnej ekológie, geografie a hydrológie. Spoločnosť je takisto špičkovým technologickým pracoviskom v oblasti návrhu a vývoja komplexných riešení v oblasti GIS, špecializovaných softvérových aplikácií v oblasti modelovania prírodných procesov a geoštatistického priestorového modelovania.

Kompetentnosť v kontexte riešenia predkladaného projektu podporujú doterajšie výskumy v oblasti geoinformatiky spojené s využívaním geoštatistických metód a metód počítačového modelovania  na vyhodnocovanie priestorovej a časovej distribúcie prírodných javov a procesov v prostredí GIS. Spoločnosť sa ďalej zaoberá modelovaním hydrologickej bilancie a zrážkovo-odtokových procesov  s využitím viacerých hydrologických a bilančných modelov a zároveň je aj autorom a vlastníkom zdrojových kódov k vlastným viacerým hydrologickým modelom a iným hydrologickým aplikáciám.  V oblasti hydrologického modelovania sa venuje aj vývoju aplikácii modelov na odhad hydrologickej odozvy povodia pri extrémnych zrážkových udalostiach, zmene klímy a zmene krajinnej pokrývky. Ďalej je autorom advekčno-disperzného modelu zraniteľnosti podzemných vôd, pri ktorom sa modeluje prienik kontaminantu cez pôdny a horninový horizont. Taktiež tu boli vyvíjané modely na výpočet hrozby deštrukcie pôdneho horizontu vodnou a veternou eróziou, hrozbu zamokrenia a šírenia sa kontaminantu po povrchu pôdy. V tejto oblasti bol spracovaný aj model na výpočet hydrofyzikálnych vlastností pôd (hydrolimitov)a sorpcie pôdy.

V oblasti diaľkového prieskumu zeme má firma bohaté skúsenosti s využitím metód DPZ pri geologickom prieskume pravdepodobných environmentálnych záťaží a využití produktov MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) pri kalibrácii a validácii zrážkovo-odtokových modelov. V týchto oblastiach riešila spoločnosť viaceré výskomno-vývojové projekty, financované prostredníctvom grantových schém ako aj rozsiahle projekty realizované na základe obchodných zmlúv s odberateľmi.

V oblasti vývoja geografických informačných systémov má spoločnosť skúsenosti v oblastiach: špeciálnych GIS aplikácií v škále od personálneho riešenia pre malý počet používateľov až po veľké podnikové riešenia, programovania a publikovania mapových a iných priestorových služieb v prostredí webu použitím trojvrstvovej architektúry systému. Za najvýznamnejšie riešenia realizované v tejto oblasti považujeme:

 • Dohľadové centrum Protipovodňového varovného a predpovedného systému (POVAPSYS),
 • GeoIS – Geologický informačný systém,
 • Geologický portál pre integrovaný manažment krajiny,
 • Súhrnná evidencia o vodách – GIS časť,
 • Priestorový databázový systém ÚKE SAV,
 • Web GIS aplikácia Klimatický atlas SR.

Mimoriadne úspechy dosiahla spoločnosť v oblasti geovizualizácií a kartografickej tvorby, kde bola spracovateľom viacerých rozsiahlych kartografických diel z ktorých vyberáme najvýznamnejšie:

 • Atlas krajiny SR,
 • Atlas krajiny ČR (Prvé miesto na medzinárodnej kartografickej výstave v Paríž (2011)i v kategórii Atlasy.),
 • Atlas obyvateľstva Slovenska,
 • Klimatický atlas Slovenska,
 • Atlas Reprezentatívnych potenciálnych geoekosystémov.

Ak ste sa dozvedeli o korupcii alebo korupčnom správaní, môžete túto skutočnosť nahlásiť na tu.

+421 45 692 12 30
esprit@esprit-bs.sk